Dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

Kierownik Studiów Deweloperskich
Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) ze szczególnym uwzględnieniem kooperencji (jednoczesnej współpracy i rywalizacji konkurentów) oraz wymiaru międzynarodowego. Jej habilitacja została uznana przez Polską Akademię Nauk za najlepszą w obszarze zarządzania, obronioną w latach 2007-2009. Jest laureatką prestiżowych konkursów i stypendiów naukowych w Polsce i na świecie.

Prof. Joanna Cygler współpracuje merytorycznie z centralnymi instytucjami administracji publicznej (np. KPRP, KPRM, MSZ, MG, PAIiIZ), wiodącymi firmami doradczymi (polskimi i zagranicznymi) oraz bezpośrednio z przedsiębiorstwami (polskimi i międzynarodowymi). Od ponad 10 lat zajmuje się dyplomacją ekonomiczną Polski. Od wielu lat jest zaangażowana w organizację i nadzór merytoryczny studiów menedżerskich w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH. Była m.in. kierownikiem I edycji Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów.

 

Prof. zw. dr hab. Maria Romanowska

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) i pracownik tej uczelni od 1969 r. Kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH, profesor tytularny. Jest autorką kilkuset publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu z poruszających następujące zagadnienia: analiza i planowanie strategiczne  w przedsiębiorstwie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, odporność przedsiębiorstw na kryzys, kierowanie rozwojem organizacji, problemy struktur organizacyjnych, procesy informacyjno-decyzyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie grupami kapitałowymi. Jest promotorem 18 prac doktorskich.

Wraz z zespołem katedry od lat prowadzi badania nad rozwojem polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji i kryzysu. Ma też duże doświadczenie w kontaktach z praktyką, zasiadała w wielu radach nadzorczych, realizowała badania i ekspertyzy na zamówienie ministerstw i przedsiębiorstw.

Prof. dr hab. Maria Romanowska ma duże doświadczenie w kształtowaniu programów kształcenia i realizacji dydaktyki na uczelniach wyższych i na poziomie szkół średnich (współautor podręczników dla szkół ponadpodstawowych z przedsiębiorczości i ekonomii), a przede wszystkim w kształceniu na poziomie podyplomowym.

Jest twórcą i współrealizatorem wielu studiów podyplomowych, w tym studiów organizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami i organizacjami biznesowymi.

 

Prof. zw. dr hab. Michał Trocki

Katedra Zarządzania Projektami, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Michał Trocki jest absolwentem kierunku Zarządzanie Przemysłem w Politechnice Warszawskiej. Kieruje Katedrą Zarządzania Projektami SGH. Uczestniczył w projekcie reformy Centrum Gospodarczego Rządu związanej z transformacją systemową gospodarki polskiej, w projekcie narodowych funduszy inwestycyjnych oraz w licznych projektach restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw. Jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą z zakresu zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi, projektami. Jest twórcą, kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) w SGH.

 

dr hab. Zbigniew Dworzecki prof. SGH

Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Działa w instytucjach państwowych, m.in.: w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2011-2012), ,Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (2000-2011), Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (2005-2009); samorządowych (członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1999-), Redaktor Naczelny kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie” (1999-2005), Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa  (2005-),  Vice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (2009-);  członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej (2009-), gospodarczych  (członek rad nadzorczych  Centralwings (2004-2008),  Infovide-Matrix S.A (2007-2010), Centrozap S.A, Ideon S.A.(2010-) KIG-Centrum Promocji (2010-); członek Fundacji „Promocja Polska”.

Stypendium naukowe Alexandra von Humoldta (Uniwersytet w Kolonii, Giessen), staże i pobyty naukowe w uniwersytetach niemieckich, austriackich, szwajcarskich, brytyjskich. Udział w programach rozwoju strategii eksportowych ( Republika Korea – KOICA), rozwoju izb gospodarczych (Wielka Brytania).

Realizacja wielu innowacyjnych projektów badawczych, doradczych, edukacyjnych dla przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, banków; współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i firmami doradczymi. Główne osiągnięcia: Utworzenie Biura Studiów Podyplomowych w SGH, kierowanie nim (1994-1999); Prorektor SGH ds. rozwoju (1996-1999); utworzenie Centrum Edukacji Menedżerskiej i kierowanie niemieckojęzycznym programem Executive MBA (2000-2005), utworzenie niskokosztowej linii lotniczej „Centralwings” i nadzór nad nią jako członek rady nadzorczej (2004-2008). Przeprowadzenie fuzji dwóch funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzenie na giełdę spółki. Kontrola strategiczna i nadzór nad spółkami publicznymi jako członek ich rad nadzorczych  Wypromowanie 10 doktorów nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

 

Dr hab. Waldemar Rogowski

Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr habilitowany nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni praktyk gospodarczy – menedżer w sektorze bankowym – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych w największych instytucjach finansowych w Polsce.

Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego Biuro Informacji Kredytowej SA.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, analizie ekonomiczno – finansowej oraz wycenie firm. Autor licznych publikacji z dziedziny finansów.

Dr Piotr Wachowiak

Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Absolwent  kierunku Organizacja i zarządzanie w Szkole Planowania i Statystyki. Obecnie pełni funkcję prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych. Między innymi był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa – Centrum, zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz kanclerzem SGH.

Dr Piotr Wachowiak specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Laureat wielu prestiżowych nagród naukowych (w tym Polskiej Akademii Nauk) z zakresu działalności na rzecz praktyki gospodarczej. Jest cenionym wykładowcą, od wielu lat jest zaliczany do najlepszych wykładowców w Szkole Głównej Handlowej (TOP 10). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

 

Dr Paweł Torecki

Pator Consulting S.C.

Dr Paweł Torecki jest jednym z najbardziej doświadczonych w Europie konsultantów, audytorów i trenerów specjalizujący się w marketingu i zarządzaniu sprzedażą. Przeprowadził ponad 15.000 godz. coachingów i szkoleń. Jest wykładowcą Zarządzania Relacjami z Klientami  i Marketingu Strategicznego na SGH. Stale współpracuje z Harvard Business Review. Od ponad 20 lat kieruje firmami oferującymi usługi doradcze i marketingowe. Kierował ponad 100 projektami biznesowymi dla czołowych firm, głównie zagranicznych. Współpracował z kilkoma firmami developerskimi.

Szkolenia prowadzone przez Pawła Toreckiego były ocenione w rankingu Axel Springer, wydawcy miesięcznika  FORBES, jako najskuteczniejsze w Polsce w kategorii: marketing i sprzedaż.  Dwa lata później wyniki rankingu potwierdził audyt KPMG.

 

Mgr inż. arch.  Kazimierz Kirejczyk

Kazimierz Kirejczyk łączy rolę prezesa zarządu, szefa Zespołu Badań i Analiz Rynku i jednego z kluczowych ekspertów firmy doradczej REAS.  Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie był także przez kilka lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wiedzę o procesach deweloperskich i finansowaniu inwestycji pogłębiał w Bausparkasse Schwaebisch Hall oraz w Wharton Real Estate Center w University of Pennsylvania.

Kazimierz Kirejczyk od lat prowadzi wykłady i szkolenia związane z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego i procesem deweloperskim, zarówno w ramach szkoleń realizowanych przez REAS jak i współpracując jako wykładowca m.in. ze Szkołą Główną Handlową i  Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej poświeconych finansowaniu budownictwa i analizie rynku mieszkaniowego w Polsce oraz szeregu publikacji fachowych. Uczestniczył także w opracowaniu  podręcznika  udzielania kredytów budowlanych na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

 

Mgr Zbigniew Malisz

Dyrektor Oddziału Warszawskiego PZFD

Dyrektor Oddziału Warszawskiego PZFD. Od początku lat dziewięćdziesiątych związany z budownictwem mieszkaniowym a od 1995 roku z działalnością deweloperską.

W  latach:

2008 – 2011   Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

1998 – 2008   Prezes Zarządu MOSTOSTAL – EXPORT  Development S.A.

2006 – 2008   Prezes Zarządu  POD FORTEM – Development Sp. z o.o.

1995 – 1998  Prezes Zarządu BUDOKOR – INVEST Sp. z o.o.

Do roku 1995 w BUDOKOR S.A. , realizacja projektów mieszkaniowych w Polsce i w Niemczech.

Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla Deweloperów :  SGH (edycja 2008 / 2009), UW (edycja 2009 / 2010) i Akademia L. Koźmińskiego  (edycja 2011 / 2012).

 

Dr Paweł Grząbka

Prezes Zarządu spółki CEE Property Group Sp. z o.o. Pełni również funkcję członka rad nadzorczych spółek związanych w rynkiem nieruchomości oraz sektorem turystycznym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami oraz w obszarach strategii, rozwoju i restrukturyzacji, a także w dziedzinie badań rynkowych.

Przed rozpoczęciem pracy dla CEE Property Group Paweł Grząbka pracował w firmach doradztwa strategicznego A.T. Kearney, McKinsey&Co. oraz Andersen Consulting. Doradzał w tym czasie największym polskim i międzynarodowym korporacjom. W 2007 obronił pracę doktorską z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Posiada dyplom MBA, studiował na Wharton School (USA) oraz INSEAD (Francja, Singapur). Ukończył także Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia).

 

Radca prawny Konrad Płochocki

Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem kilkunastu osób. Następnie jako prawnik w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. Później w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. W Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmuje się szerokim spektrum prawnym związanym z działalnością deweloperską oraz kieruje pracami Biura PZFD.

Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej.

Mgr Andrzej Springer

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską, wpisany na listę adwokatów. Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. Członek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.  Rekomendowany praktyk w zakresie „dispute resolution”.

W latach 2001 – 2009 związany z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Maliński, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym kancelarii. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS, zaś w roku 2011 – Yingke Varnai BWHS, w której kieruje praktyką prawa procesowego i współzarządza warszawskim oddziałem kancelarii.

Prowadził wiele szkoleń skierowanych do notariuszy oraz aplikantów notarialnych (Stowarzyszenie Notariuszy RP, Izba Notarialna w Katowicach, Izba Notarialna w Warszawie) oraz deweloperów (Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, MMC) z zakresu umowy deweloperskiej oraz klauzul abuzywnych. Pełnił rolę koordynatora merytorycznego oraz wykładowcy kursów przygotowawczych do egzaminu na aplikację organizowanych przez C.H. Beck. Wykładowca OIRP w Warszawie z zakresu procedury cywilnej.

 


Mgr inż.  architekt Krzysztof Tryboń

Prezes spółki Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o .o..

Architekt  i deweloper – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek MOIA i SARP, od ponad 30 lat organizator, koordynator i realizator projektów inwestycyjnych, głównie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. (1981) Założyciel i, przez lat kilkanaście, prezes SBM „Nasza Chata” i SBM „Twój Dom” (wiceprezes), które zrealizowały łącznie ponad 1000 mieszkań i domów jednorodzinnych w Warszawie i okolicy.

Od kilkunastu lat główny udziałowiec i prezes firmy Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o., która zrealizowała i realizuje nadal, w Warszawie i innych miejscach kraju, kilkadziesiąt przedsięwzięć deweloperskich i projektowych nie tylko w branży mieszkaniowej. Tryboń PPI współpracuje też z szeregiem firm jako doradca w zakresie restrukturyzacji i komercjalizacji ich zasobów. Współzałożyciel i aktywny członek PZFD.

 

Mgr Dorota Banat

Absolwentka  Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny).  Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową w Narodowym Banku Polskim, a następnie w BPH SA i PKO BP , gdzie pełniła funkcje kierownicze. Była aktywnym uczestnikiem transformacji bankowości w Polsce.  Współpracowała z Bankiem Światowym  w zakresie kredytów korporacyjnych i  z Agendą rządu amerykańskiego  USAiD  w zakresie kredytów hipotecznych.  Członek Rady Programowej  Fundacji na Rzecz Kredytów Hipotecznych.  Uhonorowana odznaką  Prezesa NBP „Zasłużona dla Bankowości”.  Obecnie Dyrektor ds. relacji z klientami w Upper Finance Consulting Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie.

 

Mgr Krzysztof Czerkas

Niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 – Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. – Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

 

Mgr Grzegorz Kiełpsz

Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Jeden z założycieli Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku polskim, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od chwili powstania Dom Development S.A. (tzn od 1996 roku) aktywnie zarządza procesem deweloperskim. Do 2003 roku jako Członek Zarządu – Dyrektor ds. Nieruchomości ,odpowiedzialny za zakupy nieruchomości (wyszukiwanie działek, analizy przed zakupowe, negocjacje i zawieranie umów zakupu). Następnie jako Członek i Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Generalny, odpowiedzialny za przebieg całego procesu nabycia nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji  oraz procesu obsługi klienta. Od 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. – aktywnie wspiera Zarząd w działalności deweloperskiej.

Od czerwca 2013 r. Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów  I ,II i III edycji współorganizowanych przez PZFD ( SGH, UW, ALK).

 

Mgr Rafał Lis

– licencjonowany doradca i makler papierów wartościowych.

Rafał Lis pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w Trust Prywatny Dom Inwestycyjny, który jest podmiotem zarządzającym i doradzającym w zarządzaniu funduszami obligacji korporacyjnych na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie oraz Noble Funds TFI. W ramach tej działalności odpowiada zarówno za realizację procesu inwestycyjnego jak i za działania w obszarze budowania biznesu. Aktywa będące przedmiotem zarządzania/doradztwa przekraczają obecnie kwotę 400 mln zł. Do początku 2012 r. Rafał Lis pełnił funkcję członka zarządu w Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej Rafał Lis pracował dla Legg Mason, Citigroup, Ministerstwa Finansów  i BM Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

Prof. Marek Ignacy Bryx

Prorektor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, były wiceminister infrastruktury, były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pierwszy dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ do spraw Osiedli Ludzkich. W latach 2003-2007 doradca INTA ds. polityki mieszkaniowej, od 2007 r. członek zarządu INTA, od 2008 r. prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych rynkowi nieruchomości, polityce mieszkaniowej i rewitalizacji.

 

Mgr Marek Poddany

Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).