Dr hab. Agnieszka Sopińska – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania strategicznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, analizy strategicznej, zarządzania zasobami, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest autorką  lub współautorką  ponad 130 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent kilkunastu rozpraw doktorskich oraz recenzent w 2 przewodach habilitacyjnych. Aktywny uczestnik 28 badań naukowych, w tym: 4 grantach KBN i 3 Grantów NCN. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN); członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”; stały recenzent  badań NCN i wielu czasopism naukowych; wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów; kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.


Mgr Marek Poddany – Kierownik Studiów Deweloperskich z ramienia PZFD

Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).


X