Dofinansowanie dla pracowników firm deweloperskich zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich

Uprzejmie informujemy, że pracownicy firm zrzeszonych w Polskim Związku Firm Deweloperskich otrzymują zniżkę na czesne w wysokości 10%, której wartość pokrywa PZFD.

Dofinansowanie Podyplomowych Studiów Deweloperskich z Urzędu Pracy

Uprzejmie informujemy, iż Podyplomowe Studia Deweloperskie mogą zostać objęte dofinansowaniem z urzędu pracy.

Czym jest dofinansowanie studiów podyplomowych?

Dofinansowanie studiów podyplomowych umożliwi Ci pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na rynku pracy.

Na co możesz liczyć w trakcie dofinansowania do studiów podyplomowych?

Urząd pracy może sfinansować Ci do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów  będziesz także otrzymywać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.

[button url=”http://zielonalinia.gov.pl/Najnowsze-wskazniki-1101″ size=”small” color=”primary”]Sprawdź kwoty[/button]

 

Kto może otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Dofinansowanie do studiów podyplomowych otrzymasz, jeżeli zarejestrujesz się (we właściwym powiatowym urzędzie pracy) jako 1. bezrobotny lub
 2. poszukujący pracy, który:

•    jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
•    jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
•    otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
•    uczestniczy w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
•    jest żołnierzem rezerwy,
•    pobiera rentę szkoleniową,
•    pobiera świadczenie szkoleniowe,
•    podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność poza rolnictwem,
•    jest w wieku 45 lat i powyżej, pracuje, wykonuje inną pracę zarobkową lub prowadzi działalność gospodarczą i jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym.

Jak długo można otrzymywać dofinansowanie  studiów podyplomowych?

Przez cały okres trwania studiów.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania studiów podyplomowych, powinieneś złożyć wniosek (we właściwym powiatowym urzędzie pracy) o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane przez powiatowy urząd pracy, w szczególności:
•    dokument stanowiący uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy (oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia Tobie odpowiedniego stanowiska lub oświadczenie o zamiarze podjęcia przez Ciebie działalności gospodarczej po ukończeniu studiów) – dokumenty te są wymagane w niektórych powiatowych urzędach pracy,
•    dokument zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta podpisze z Tobą umowę dotyczącą dofinansowania kosztów studiów podyplomowych, określającą w szczególności:
•    nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora tych studiów,
•    kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów,
•    zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z winy bezrobotnego.

Przydatne informacje

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium (20% zasiłku dla bezrobotnych) do planowanego terminu ukończenia tych studiów. Takiej osobie przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.
Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 42a)
X