Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Deweloperów

VII edycja

(harmonogram VIII edycji poniżej)

 I semestr:

Zjazd Data Liczba godz. Temat Prowadzący
1 21.10.2017 2 Wykład inauguracyjny: Polityka mieszkaniowa SGH; Prof. dr hab. Marek Bryx
2 Wykład inauguracyjny: Dotychczasowy rozwój i stan obecny rynku deweloperskiego w Polsce.

1.        Początki tworzenia się rynku deweloperskiego w Polsce – lata 1990-2000

2.        Kolejna dekada: pierwszy kryzys, boom i kolejny kryzys: najważniejsze czynniki kształtujące rynek.

3.        Rozwój sytuacji na rynku od 2010 roku.

4.        Obecna sytuacja w budownictwie mieszkaniowym i na rynku deweloperskim w świetle badań REAS.

 

Reas Sp. z o.o. Prezes Kazimierz Kirejczyk
4 Analiza strategiczna podstawą projektowania strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej SGH; Dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH; Dr Wioletta Mierzejewska
22.10.2017 8
2 18.11.2017 8 Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie

1.        Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie

2.        Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3.        Prawo budowlane

 1. Ustawy środowiskowe
INPLUS sp. z o. o. Łukasz Złakowski

 

19.11.2017 8 Zarządzanie zasobami ludzkimi SGH; Dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak
3 09.12.2017 8 Strategia marketingowa przedsiębiorstwa SGH; Dr inż. Paweł Torecki
10.12.2017 8 Strategia sprzedażowa przedsiębiorstwa
4 13.01.2018 8 Zarządzanie projektami SGH; Dr Bartosz Grucza
14.01.2018 4 Zarządzanie projektami
4 Obsługa posprzedażowa

 1. Udział dewelopera w zarządzaniu nieruchomością wspólną,
 2. wspólnoty, stowarzyszenia mieszkańców
 3. organizacja obsługi reklamacji
 4. Zarządzanie relacjami z Klientami w różnych fazach projektu
Wiceprezes PZFD,

Prezes Sedno-Dom sp. z o.o. Marek Poddany

5 03.02.2018 8 Otoczenie prawne działalności deweloperskiej

 1. Wycinka drzew
 2. Odpowiedzialność za długi inwestora
 3. Ustawa deweloperska
 4. Określanie momentu przeniesienia własności nieruchomości
 5. Formy prowadzenia przedsiębiorstw
 6. UOKiK i klauzule abuzywne
 7. Normy Mierzenia Powierzchni
 8. Użytkowanie Wieczyste
 9. Rozliczenie VAT w przypadku najmu lokali na cele mieszkalne tj. zwolnione z VAT.
 10. Rękojmia i odpowiedzialność odszkodowawcza
 11. Garaże podziemne

 

PZFD – Dyrektor Generalny; Konrad Płochocki
04.02.2018 8 Pozyskiwanie nieruchomości; Planowanie zabudowy nieruchomości

1.       „Pozyskiwanie nieruchomości”

1.1.    Określenie kryteriów poszukiwań nieruchomości

·     Rozeznanie rynku na poziomie krajowym i lokalnie, uwarunkowań ekonomicznych, demograficznych, prawnych, kierunków rozwoju wyznaczonych przez władze

1.2.    Kanały dotarcia do nieruchomości

1.3.    Struktura firmy, założenia biznesowe działalności deweloperskiej

1.4.    Analiza możliwości zabudowy:

·     Analiza planistyczna – przeznaczenie nieruchomości w MPZP (procedura przujęcia uchwały rady gminy), WZ (procedura uzyskania decyzji)

·     Analiza prawna – due dilligence, Księgi Wieczyste, potencjalne ryzyka m. in. wynikające ze zmian w prawie (UKUR, Prawo Budowlan, Ustawa inwestycyjna, KUB, stawki za wycinkę zieleni), zmiana celu użytkowania wieczystego, roszczenia, inne

·     Analiza środowiskowa – warunki gruntowe, obszary chronione, zanieczyszczenia, DŚ, ,

·     Analiza techniczna – koszty rozbiórek, doprowadzenia mediów, komunikacja

·     Czynniki decydujące o atrakcyjności nieruchomości

1.5.    Analiza chłonności terenu – założenia biznesowe projektu:

·     Parametry zabudowy (ważne wskaźniki), koncepcja architektoniczna i jej elementy, weryfikacja

·     Budżet projektu

Najczęściej stosowane typy umów transakcyjnych

2.       Planowanie zabudowy  nieruchomości

2.1.    Kluczowe etapy procesu przygotowania nieruchomości – kamienie milowe

·     Analizy omówione w pierwszym bloku,

·     Decyzja o zakupie

·     Harmonogram inwestycji

·     Wybór projektanta, wytyczne do koncepcji architektonicznej, segmentacja produktów na rynku mieszkaniowym – założenia biznesowe

2.2.    Przygotowanie produkcji

Współpraca z architektem, etapy projektowania, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

DOM DEVELOPMENT S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Kiełpsz

II semestr:

Zjazd Data Liczba godz.
6 24.02.2018 8 Kryzys i restrukturyzacja przedsiębiorstwa SGH; Dr hab. prof. SGH Zbigniew Dworzecki
25.02.2018 8 Przygotowanie projektu:

 1. Zakup działki i działania poprzedzające
 2. Przygotowanie do projektowania i umowa z projektantem
 3. Uzbrojenie techniczne
 4. Dostęp do drogi publicznej (case study)
 5. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 6. Zieleń
 7. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
 8. Zanieczyszczenia gruntu – remediacja
 9. Projekt Budowlany
 10. Prawo do dysponowania nieruchomością
 11. Wniosek o pozwolenie na budowę
 12. Najczęstsze błędy w projekcie budowlanym
 13. Pozwolenie na budowę

Część II Realizacja:

 1. 1. Metody zamówienia robót budowlanych
 2. 2. Wybór systemu ustalenia wartości robót budowlanych
 3. 3. Wybór wykonawcy – przetarg
 4. 4. Umowa z wykonawcą
 5. 5. Przyłącza dla celów budowy
 6. 6. Rozpoczęcie budowy i realizacja
 7. 7. Zakończenia budowy
 8. 8. Pozwolenie na użytkowanie
 9. 9. Nadanie numeru porządkowego
 10. 10. Zaświadczenia o samodzielności lokali
 11. 11. Wypis z kartoteki lokali oraz kartoteki budynków
 12. 12. Przeniesienie własności na nabywców
DOM DEVELOPMENT S.A Piotr Witczak
7 24.03.2018 8 Zarządzanie finansami SGH; Dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski
25.03.2018 8 Biznes plan
8 14.04.2018 8 Plan marketingowy projektu deweloperskiego

1.       Analiza rynku:

1.       Metody analizy danych

2.       Segmenty rynku nieruchomości

3.       Sposoby zbierania danych rynkowych

 

2.       Analiza konkurencji, podaży i popytu

 

1.       Metody analizy podaży i popytu

2.       Źródła przewagi konkurencyjnej

3.       Przykłady, studium przypadku

 

3.       Grupa docelowa projektu

1.       Identyfikacja potencjalnych grup klientów

2.       Wybór segmentu docelowego

3.       Jak dopasować projekt deweloperski do docelowego segmentu klientów?

4.       Przykłady, studium przypadku

 

4.       Komunikacja z rynkiem

1.       Reklama tradycyjna

2.       Reklama elektroniczna

3.       Public relations

4.       Polityka cenowa

5.       Dystrybucja i kanały dotarcia do klienta

 

6.       Organizacja sprzedaży i monitoring efektów

1.       Organizacja biura sprzedaży

CEE PROPERTY GROUP Sp. z o.o. Prezes Zarządu Paweł Kobierski
15.04.2018 8 Finansowanie przedsięwzięć deweloperskich

 1. Pojęcie finansowego zamknięcia inwestycji deweloperskiej.
 2. Wybrane regulacje dot. kredytowania. Rodzaje kredytów bankowych w projekcie deweloperskim. Tryb weryfikacji zdolności kredytowej. Zasady współpracy z bankiem w finansowaniu projektów deweloperskich.
 3. Zasady oceny przez instytucje finansową poszczególnych typów projektów
 4. Rachunek powierniczy w finansowaniu działalności deweloperskiej
 5. Kształt umowy kredytowej
 6. Pozyskiwanie kapitału własnego. Emisja akcji jako źródło finansowania projektów deweloperskich.
 7. Emisja akcji, obligacji jako źródło finansowania projektów deweloperskich. Finansowanie Mezzanine
 8. Restrukturyzacja zobowiązań
 9. Uwagi końcowe.

 

Członek Zarządu TFI Skarbiec – dr Krzysztof Czerkas
9 12.05.2018 8 Realizacja projektu – budżetowanie i controling

 1. Metody kosztorysowania inwestycji
 2. Szacowanie kosztów pośrednich inwestycji
 3. Przychody – ustalanie ceny minimalnej
 4. Przepływy finansowe
 5. Kredyt budowlany
 6. Koszty finansowe
 7. Kontrola harmonogramu i kosztów
 8. Wynik finansowy projektu
Wiceprezes PZFD, Prezes Sedno-Dom sp. z o.o. Marek Poddany
13.05.2018 8 1.       Sprawy sporne w działalności deweloperskiej – cz. I    A. Springer, A. Szymańczyk klauzule abuzywne w umowie deweloperskiej – możliwe konsekwencje (kary nakładane przez UOKiK, roszczenia klientów)

2.       umowa o roboty budowlane – naliczanie kar umownych, potrącanie roszczeń, realizacja zabezpieczeń (weksle, gwarancje)

3.       odpowiedzialność solidarna wobec podwykonawców i jej konsekwencje

4.       roszczenia klientów z tytułu rękojmi i gwarancji w świetle KC i ustawy o prawach konsumentów

Sprawy sporne w działalności deweloperskiej – cz.II    Z. Malisz

5.        CECHY PROJEKTU DEWELOPERSKIEGO A SPRAWY SPORNE

6.        RYZYKO  CZY  NIEPEWNOŚĆ ?

7.        ŹRÓDŁA I PRZYCZYNY  KONFLIKTÓW

8.        ROZWIĄZYWANIE SPRAW SPORNYCH

9.        SPEKTAKULARNE BANKRUCTWO

 

Kancelaria prawnicza BWHS BARTKOWIAK, WOJCIECHOWSKI,  HAŁUPCZAK, SPRINGER sp.j.

Andrzej Springer, Anna Szymańczyk

 

 

 

 

 

PZFD Oddział Warszawski Zbigniew Malisz

 

26- 27.05.2018 – OBRONY PRAC
10 16.06.2018 8 Specyfika działalności deweloperskiej w obiektach komercyjnych

1. Rodzaje nieruchomości komercyjnych 

 

 1. Budynki biurowe
 2. Centra handlowe i ich rodzaje
 3. Centra Logistyczne
 4. Nieruchomości specjalistyczne
 5. Projekty Multi use

 

 

2. Rodzaje strategii rynkowych deweloperów komercyjnych na wybranych  segmentach rynku nieruchomości komercyjnych

 

 1. Rodzaje strategii
 2. Analiza ryzyk wynikających z poszczególnych strategii
 3. Przykłady, studium przypadku

 

3. Komercjalizacja nieruchomości komercyjnych 

 

 1. Drogi dotarcia do klienta
 2. Przygotowanie strategii najmu nieruchomości i analiza ekonomiczna
 3. Przykłady, studium przypadku

 

4. Marketing nieruchomości komercyjnych

 

 

 1. Marketing B2B
 2. Dopasowanie strategii marketingowej do strategii rynkowej
 3. Przykłady, studium przypadku

 

Linkcity Poland S.A. Dyrektor zarządzający

Piotr Stark

17.06.2018

 

4 Perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce

1.       Aktualna sytuacja na rynku deweloperskim.

2.       Kluczowe czynniki kształtujące rynek obecnie i w najbliższej przyszłości.

3.       Średnioterminowa prognoza relacji popytu i podaży w największych miastach w kraju.

4.       Nowe obszary rozwoju: instytucjonalny rynek najmu, mieszkania dla seniorów.

5.       Wariantowa prognoza rozwoju sytuacji na rynku do 2030 roku.

 

REAS Sp. z o.o. Prezes Kazimierz Kirejczyk
4 Rola dewelopera w rozwoju miast SGH; Prof. dr hab. Marek Bryx
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE STUDIÓW SGH/PZFD

 

VIII edycja

 

Zjazd Data Liczba godz. Temat Prowadzący
1 17.02.2018 2 Wykład inauguracyjny: Polityka mieszkaniowa

1.    Specyfika rynku mieszkaniowego

2.    System rynku mieszkaniowego

3.    Polityka mieszkaniowa- cel; zasady publicznego wsparcia

4.    Sposoby oddziaływania na zmianę popytu mieszkaniowego

5.    Sposoby oddziaływania na zmianę podaży mieszkań

6.    Sposoby oddziaływania na utrzymanie zasobów mieszkaniowych

7.    Instrumenty wsparcia deweloperów w ujęciu historycznym

·      Kredyt mieszkaniowy w latach 1816- 1881

·      Polityka mieszkaniowa PRL

8.    Polityka mieszkaniowa w transformacji

SGH; Prof. dr hab. Marek Bryx
2 Wykład inauguracyjny: Dotychczasowy rozwój i stan obecny rynku deweloperskiego w Polsce. PZFD; Reas Sp. z o.o. Prezes Kazimierz Kirejczyk
4 Analiza strategiczna podstawą projektowania strategii przedsiębiorstwa w branży deweloperskiej

1.    Istota zarządzania strategicznego

2.    Miejsce i rola analizy strategicznej w tworzeniu strategii

3.    Narzędzia analizy sektora

4.    Narzędzia analizy makrootoczenia

5.    Narzędzia analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa

6.    Narzędzia analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa: w jednym sektorze oraz podmiotu zdywersyfikowanego

SGH; Dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH; Dr Wioletta Mierzejewska
18.02.2018 8
2 03.03.2018 8 Kryzys i restrukturyzacja przedsiębiorstwa

1.    Kryzys przedsiębiorstwa – anatomia zjawiska

2.    Rodzaje kryzysów

3.    Przyczyny kryzysu

4.     Przebieg i fazy kryzysu- dynamika kryzysu

5.    Skutki kryzysu

6.    Percepcja kryzysu

7.    Wczesne rozpoznawanie kryzysów.  Diagnozowanie sytuacji kryzysowych  przedsiębiorstwa

8.    Kluczowe problemy zarządzania w kryzysie.

9.    Fazy procesu zarządzania w kryzysie.

10. Strategie zarządzania w kryzysie.

·        Działania krótkookresowe

·        Działania strategiczne

·        Restrukturyzacja finansowa

11. Nowe możliwości zarządzania w kryzysie i restrukturyzacji oparte na prawie restrukturyzacyjnym

SGH; Dr hab. prof. SGH Zbigniew Dworzecki
04.03.2018 8 Otoczenie prawne działalności inwestycyjnej w budownictwie j INPLUS sp. z o. o. Łukasz Złakowski
3 07.04.2018 8 Zarządzanie projektami

1.      Istota i rodzaje projektów.

2.      Realizacja strategii przez projekty.

3.      Cele i zakres projektów: jakość rezultatu, czas, koszty.

4.      Określanie ról w projektach.

5.      Obszary problemowe w zarządzaniu projektami.

6.      Procesy zarządzania projektami.

7.      Instytucjonalne formy zarządzania projektami.

8.      Dojrzałość projektowa.

9.      Cykl życia projektów.

10.   Inicjowanie i definiowanie projektu.

11.   Organizacja zespołu projektowego.

12.   Ocena wykonalności projektów.

13.   Analiza interesariuszy projektów.

14.   Uzasadnienie biznesowe projektów.

15.   Planowanie struktury projektu.

16.   Tworzenie matrycy logicznej projektu.

17.   Planowanie terminów projektów.

18.   Planowanie zasobów i kosztów/nakładów projektu.

19.   Sterowanie przebiegiem projektu: kontrola i koordynacja.

20.   Realizacja projektów.

21.   Zamknięcie projektu.

SGH; Dr Bartosz Grucza
08.04.2018 4
4 Obsługa posprzedażowa (organizacja wspólnot, zarządzania nieruchomością, serwisu gwarancyjnego) Marek Poddany – Wiceprezes PZFD,

Prezes Sedno-Dom sp. z o.o.

4 26.05.2018 8 Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

1.    Zmiany rynkowe

2.    Nowy model budowania marki

3.    CRM i CEM

4.    Nowa podróż klienta

5.    Retencja w marketingu

6.    Badania satysfakcji klienta

7.    Klasyczne strategie marketingowe

8.    Nowe 4 x P

SGH; Dr inż. Paweł Torecki
27.05.2018 8 Otoczenie prawne działalności deweloperskiej PZFD – Dyrektor Generalny; Konrad Płochocki
5 16.06.2018 8 Zarządzanie finansami

1.    Inwestycja w ujęciu ekonomicznym

2.    Identyfikacja, kategoryzacja, kwantyfikacja, monetyzacja, periodyzacja korzyści projektu

3.    Identyfikacja, kategoryzacja, kwantyfikacja, monetyzacja, periodyzacja kosztów projektu

4.    Korzyści netto w formule FCF

5.    CF – inwestycyjny, operacyjny i finansowy

6.    FCF – kategorie, algorytmy, formuły

7.    Wartość pieniądza w czasie

8.    Metoda NPV

9.    Metoda IRR

10. Zarządzanie ryzykiem projektu deweloperskiego

11. Analiza wrażliwości i analiza scenariuszy

SGH; dr hab. prof. SGH Waldemar Rogowski
17.06.2018 4
4 Biznes plan

1.    Pojęcie BP

2.    Cechy BP

3.    Funkcje PC

4.    Adresaci BP

5.    Struktura BP