WYKŁADOWCY SGH


 

Prof. Marek Ignacy Bryx

Prorektor Szkoły Głównej Handlowej, Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, były wiceminister infrastruktury, były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pierwszy dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ do spraw Osiedli Ludzkich. W latach 2003-2007 doradca INTA ds. polityki mieszkaniowej, od 2007 r. członek zarządu INTA, od 2008 r. prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych rynkowi nieruchomości, polityce mieszkaniowej i rewitalizacji.

 

Dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH

Kierownik Studiów Deweloperskich

Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) ze szczególnym uwzględnieniem kooperencji (jednoczesnej współpracy i rywalizacji konkurentów) oraz wymiaru międzynarodowego. Jej habilitacja została uznana przez Polską Akademię Nauk za najlepszą w obszarze zarządzania, obronioną w latach 2007-2009. Jest laureatką prestiżowych konkursów i stypendiów naukowych w Polsce i na świecie.

Prof. Joanna Cygler współpracuje merytorycznie z centralnymi instytucjami administracji publicznej (np. KPRP, KPRM, MSZ, MG, PAIiIZ), wiodącymi firmami doradczymi (polskimi i zagranicznymi) oraz bezpośrednio z przedsiębiorstwami (polskimi i międzynarodowymi). Od ponad 10 lat zajmuje się dyplomacją ekonomiczną Polski. Od wielu lat jest zaangażowana w organizację i nadzór merytoryczny studiów menedżerskich w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH. Była m.in. kierownikiem I edycji Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów.

 

dr hab. Zbigniew Dworzecki prof. SGH

Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Działa w instytucjach państwowych, m.in.: w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2011-2012), ,Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (2000-2011), Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (2005-2009); samorządowych (członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1999-), Redaktor Naczelny kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie” (1999-2005), Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005-), Vice Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (2009-); członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej (2009-), gospodarczych (członek rad nadzorczych Centralwings (2004-2008), Infovide-Matrix S.A (2007-2010), Centrozap S.A, Ideon S.A.(2010-) KIG-Centrum Promocji (2010-); członek Fundacji „Promocja Polska”.

Stypendysta uniwersytetu Alexandra von Humoldta (Uniwersytet w Kolonii, Giessen). Uczestnik programów o rozwoju strategii eksportowych ( Republika Korea – KOICA) i izb gospodarczych (Wielka Brytania).

Realizator wielu innowacyjnych projektów badawczych, doradczych, edukacyjnych dla przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, banków; współpracował z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i firmami doradczymi.  Przeprowadził fuzję dwóch funduszy inwestycyjnych oraz wprowadził spółkę na giełdę. Kontrola strategiczna i nadzór nad spółkami publicznymi jako członek ich rad nadzorczych Wypromowanie 10 doktorów nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

 

Mgr  inż. arch. Kazimierz Kirejczyk

Kazimierz Kirejczyk łączy rolę prezesa zarządu, szefa Zespołu Badań i Analiz Rynku i jednego z kluczowych ekspertów firmy doradczej REAS. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie był także przez kilka lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wiedzę o procesach deweloperskich i finansowaniu inwestycji pogłębiał w Bausparkasse Schwaebisch Hall oraz w Wharton Real Estate Center w University of Pennsylvania.

Kazimierz Kirejczyk od lat prowadzi wykłady i szkolenia związane z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego i procesem deweloperskim, zarówno w ramach szkoleń realizowanych przez REAS jak i współpracując jako wykładowca m.in. ze Szkołą Główną Handlową i Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej poświeconych finansowaniu budownictwa i analizie rynku mieszkaniowego w Polsce oraz szeregu publikacji fachowych. Uczestniczył także w opracowaniu podręcznika udzielania kredytów budowlanych na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.

 

Dr hab. Waldemar Rogowski

Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dr habilitowany nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni praktyk gospodarczy – menedżer w sektorze bankowym – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych w największych instytucjach finansowych w Polsce.

Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego Biuro Informacji Kredytowej SA.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, analizie ekonomiczno – finansowej oraz wycenie firm. Autor licznych publikacji z dziedziny finansów.

 

Prof. zw. dr hab. Maria Romanowska

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) i pracownik tej uczelni od 1969 r. Kierownik Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH, profesor tytularny. Jest autorką kilkuset publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu z poruszających następujące zagadnienia: analiza i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, odporność przedsiębiorstw na kryzys, kierowanie rozwojem organizacji, problemy struktur organizacyjnych, procesy informacyjno-decyzyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie grupami kapitałowymi. Jest promotorem 18 prac doktorskich.

Wraz z zespołem katedry od lat prowadzi badania nad rozwojem polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji i kryzysu. Ma też duże doświadczenie w kontaktach z praktyką, zasiadała w wielu radach nadzorczych, realizowała badania i ekspertyzy na zamówienie ministerstw i przedsiębiorstw.

Prof. dr hab. Maria Romanowska ma duże doświadczenie w kształtowaniu programów kształcenia i realizacji dydaktyki na uczelniach wyższych i na poziomie szkół średnich (współautor podręczników dla szkół ponadpodstawowych z przedsiębiorczości i ekonomii), a przede wszystkim w kształceniu na poziomie podyplomowym.

Jest twórcą i współrealizatorem wielu studiów podyplomowych, w tym studiów organizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami i organizacjami biznesowymi.

 

Dr Paweł Torecki

Pator Consulting S.C.

Dr Paweł Torecki jest jednym z najbardziej doświadczonych w Europie konsultantów, audytorów i trenerów specjalizujący się w marketingu i zarządzaniu sprzedażą. Przeprowadził ponad 15.000 godz. coachingów i szkoleń. Jest wykładowcą Zarządzania Relacjami z Klientami i Marketingu Strategicznego na SGH. Stale współpracuje z Harvard Business Review. Od ponad 20 lat kieruje firmami oferującymi usługi doradcze i marketingowe. Kierował ponad 100 projektami biznesowymi dla czołowych firm, głównie zagranicznych. Współpracował z kilkoma firmami developerskimi.

Szkolenia prowadzone przez Pawła Toreckiego były ocenione w rankingu Axel Springer, wydawcy miesięcznika FORBES, jako najskuteczniejsze w Polsce w kategorii: marketing i sprzedaż. Dwa lata później wyniki rankingu potwierdził audyt KPMG.

 

Prof. zw. dr hab. Michał Trocki

Katedra Zarządzania Projektami, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. inż. Michał Trocki jest absolwentem kierunku Zarządzanie Przemysłem w Politechnice Warszawskiej. Kieruje Katedrą Zarządzania Projektami SGH. Uczestniczył w projekcie reformy Centrum Gospodarczego Rządu związanej z transformacją systemową gospodarki polskiej, w projekcie narodowych funduszy inwestycyjnych oraz w licznych projektach restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw. Jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą z zakresu zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi, projektami. Jest twórcą, kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) w SGH.

 

Dr Piotr Wachowiak

Katedra Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Absolwent kierunku Organizacja i zarządzanie w Szkole Planowania i Statystyki. Obecnie pełni funkcję prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych. Między innymi był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa – Centrum, zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz oraz kanclerzem SGH.

Dr Piotr Wachowiak specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Laureat wielu prestiżowych nagród naukowych (w tym Polskiej Akademii Nauk) z zakresu działalności na rzecz praktyki gospodarczej. Jest cenionym wykładowcą, od wielu lat jest zaliczany do najlepszych wykładowców w Szkole Głównej Handlowej (TOP 10). Jest kierownikiem Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

 

WYKŁADOWCY PZFD

 

Mgr  Dorota Banat

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny). Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę zawodową w Narodowym Banku Polskim, a następnie w BPH SA i PKO BP , gdzie pełniła funkcje kierownicze. Była aktywnym uczestnikiem transformacji bankowości w Polsce. Współpracowała z Bankiem Światowym w zakresie kredytów korporacyjnych i z Agendą rządu amerykańskiego USAiD w zakresie kredytów hipotecznych. Członek Rady Programowej Fundacji na Rzecz Kredytów Hipotecznych. Uhonorowana odznaką Prezesa NBP „Zasłużona dla Bankowości”. Obecnie Dyrektor ds. relacji z klientami w Upper Finance Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Mgr  Krzysztof Czerkas

Niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 – Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. – Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

 

Dr Paweł Kobierski

Członek Rady Nadzorczej Sun & Snow sp. z o.o.

 

Mgr  Zbigniew Malisz

Dyrektor Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od początku lat dziewięćdziesiątych związany z budownictwem mieszkaniowym a od 1995 roku z działalnością deweloperską.

W latach:

2008 – 2011 Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

1998 – 2008 Prezes Zarządu MOSTOSTAL – EXPORT Development S.A.

2006 – 2008 Prezes Zarządu POD FORTEM – Development Sp. z o.o.

1995 – 1998 Prezes Zarządu BUDOKOR – INVEST Sp. z o.o.

Do roku 1995 w BUDOKOR S.A. , realizacja projektów mieszkaniowych w Polsce i w Niemczech.

Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla Deweloperów : SGH (edycja 2008 / 2009), UW (edycja 2009 / 2010) i Akademia L. Koźmińskiego (edycja 2011 / 2012).

 

Mgr Grzegorz Kiełpsz

Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Jeden z założycieli Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku polskim, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od chwili powstania Dom Development S.A. (tzn od 1996 roku) aktywnie zarządza procesem deweloperskim. Do 2003 roku jako Członek Zarządu – Dyrektor ds. Nieruchomości ,odpowiedzialny za zakupy nieruchomości (wyszukiwanie działek, analizy przed zakupowe, negocjacje i zawieranie umów zakupu). Następnie jako Członek i Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Generalny, odpowiedzialny za przebieg całego procesu nabycia nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji oraz procesu obsługi klienta. Od 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. – aktywnie wspiera Zarząd w działalności deweloperskiej. Od 2 lat Członek Rady Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Od czerwca 2013 r. Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów I ,II i III edycji współorganizowanych przez PZFD ( SGH, UW, ALK).

 

Mgr Rafał Lis

– licencjonowany doradca i makler papierów wartościowych.

Rafał Lis pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu w Trust Prywatny Dom Inwestycyjny, który jest podmiotem zarządzającym i doradzającym w zarządzaniu funduszami obligacji korporacyjnych na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie oraz Noble Funds TFI. W ramach tej działalności odpowiada zarówno za realizację procesu inwestycyjnego jak i za działania w obszarze budowania biznesu. Aktywa będące przedmiotem zarządzania/doradztwa przekraczają obecnie kwotę 400 mln zł. Do początku 2012 r. Rafał Lis pełnił funkcję członka zarządu w Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej Rafał Lis pracował dla Legg Mason, Citigroup, Ministerstwa Finansów i BM Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

 

Radca prawny Konrad Płochocki

Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem kilkunastu osób. Następnie jako prawnik w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. Później w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. W Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmuje się szerokim spektrum prawnym związanym z działalnością deweloperską oraz kieruje pracami Grupy Prawnej PZFD.

Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej.

 

Mgr Marek Poddany

Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).

 

Mgr inż. arch. Paweł Putkowski 

Prezes Oddziału PZFD w Warszawie

Paweł Putkowski swoje wykształcenie zdobył na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Z branżą deweloperską związany jest od 1996 roku. Począwszy od 2003 roku czynnie zarządzał spółkami deweloperskimi, będąc odpowiedzialnym za całokształt ich działalności. Od 2009 jako przedsiębiorca prowadzi własna grupę spółek deweloperskich. Jako Członek Zarządu jest związany z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich od 2003 roku. Łącząc pasję i doświadczenia zawodowe jest twórcą idei Konkursu Mieszkaniowego, przeprowadzonego z sukcesem wśród członków PZFD w 2012 roku. Wraz z powołaniem Oddziału Warszawskiego PZFD od 2012 roku pełni również funkcję Prezesa jego Zarządu.

 

Mgr Andrzej Springer

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską, wpisany na listę adwokatów. Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. Członek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Rekomendowany praktyk w zakresie „dispute resolution”.

W latach 2001 – 2009 związany z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Maliński, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym kancelarii. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS, zaś w roku 2011 – Yingke Varnai BWHS, w której kieruje praktyką prawa procesowego i współzarządza warszawskim oddziałem kancelarii.

Prowadził wiele szkoleń skierowanych do notariuszy oraz aplikantów notarialnych (Stowarzyszenie Notariuszy RP, Izba Notarialna w Katowicach, Izba Notarialna w Warszawie) oraz deweloperów (Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, MMC) z zakresu umowy deweloperskiej oraz klauzul abuzywnych. Pełnił rolę koordynatora merytorycznego oraz wykładowcy kursów przygotowawczych do egzaminu na aplikację organizowanych przez C.H. Beck. Wykładowca OIRP w Warszawie z zakresu procedury cywilnej.

 

Mgr inż. arch. Krzysztof Tryboń

Prezes spółki Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o .o..

Architekt i deweloper – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek MOIA i SARP, od ponad 30 lat organizator, koordynator i realizator projektów inwestycyjnych, głównie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. (1981) Założyciel i, przez lat kilkanaście, prezes SBM „Nasza Chata” i SBM „Twój Dom” (wiceprezes), które zrealizowały łącznie ponad 1000 mieszkań i domów jednorodzinnych w Warszawie i okolicy.

Od kilkunastu lat główny udziałowiec i prezes firmy Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o., która zrealizowała i realizuje nadal, w Warszawie i innych miejscach kraju, kilkadziesiąt przedsięwzięć deweloperskich i projektowych nie tylko w branży mieszkaniowej. Tryboń PPI współpracuje też z szeregiem firm jako doradca w zakresie restrukturyzacji i komercjalizacji ich zasobów. Współzałożyciel i aktywny członek PZFD.