AGNIESZKA SOPIŃSKA

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów

Specjalizuje się w problematyce: zarządzania strategicznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, analizy strategicznej, zarządzania zasobami, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.
Jest autorką lub współautorką ponad 130 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent kilkunastu rozpraw doktorskich oraz recenzent w 2 przewodach habilitacyjnych. Aktywny uczestnik 28 badań naukowych, w tym: 4 grantach KBN i 3 Grantów NCN. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN); członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”; stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych; wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów; kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów.
Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.

X