Dr hab. Agnieszka Sopińska – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania strategicznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, analizy strategicznej, zarządzania zasobami, zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest autorką  lub współautorką  ponad 130 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent kilkunastu rozpraw doktorskich oraz recenzent w 2 przewodach habilitacyjnych. Aktywny uczestnik 28 badań naukowych, w tym: 4 grantach KBN i 3 Grantów NCN. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN); członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”; stały recenzent  badań NCN i wielu czasopism naukowych; wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów; kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.

Prof. zw. dr hab. Maria Romanowska – dyrektor Instytutu Zarządzania SGH, profesor tytularny. Jest autorką kilkuset publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu z poruszających następujące zagadnienia: analiza i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, odporność przedsiębiorstw na kryzys, kierowanie rozwojem organizacji, problemy struktur organizacyjnych, procesy informacyjno-decyzyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie grupami kapitałowymi. Jest promotorem 18 prac doktorskich. Wraz z zespołem katedry od lat prowadzi badania nad rozwojem polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji i kryzysu. Ma też duże doświadczenie w kontaktach z praktyką, zasiadała w wielu radach nadzorczych, realizowała badania i ekspertyzy na zamówienie ministerstw i przedsiębiorstw.
Prof. dr hab. Maria Romanowska ma duże doświadczenie w kształtowaniu programów kształcenia i realizacji dydaktyki na uczelniach wyższych i na poziomie szkół średnich (współautor podręczników dla szkół ponadpodstawowych z przedsiębiorczości i ekonomii), a przede wszystkim w kształceniu na poziomie podyplomowym.

Prof. Marek Ignacy Bryx – dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, były wiceminister infrastruktury, były prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, pierwszy dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ do spraw Osiedli Ludzkich. W latach 2003–2007 doradca INTA ds. polityki mieszkaniowej, od 2007 r. członek zarządu INTA, w latach 2008 – 2016 Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor ponad 200 publikacji naukowych poświęconych rynkowi nieruchomości, polityce mieszkaniowej i rewitalizacji.

Prof. zw. dr hab. Michał Trocki – kieruje Katedrą Zarządzania Projektami SGH. Uczestniczył w projekcie reformy Centrum Gospodarczego Rządu związanej z transformacją systemową gospodarki polskiej, w projekcie narodowych funduszy inwestycyjnych oraz w licznych projektach restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw. Jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, szkoleniową, konsultingową i doradczą z zakresu zarządzania dużymi organizacjami gospodarczymi: wielkimi przedsiębiorstwami, grupami kapitałowymi, projektami. Jest twórcą, kierownikiem i wykładowcą Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) w SGH.

Dr hab. Zbigniew Dworzecki prof. SGH – działalność w instytucjach państwowych, m.in.: w Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2011–2012), Kolegium Najwyższej Izby Kontroli (2000–2011), Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej (2005–2009); samorządowych (członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (1999–), Redaktor Naczelny kwartalnika Polskiej Akademii Nauk „Organizacja i Kierowanie” (1999–2005), prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (2005–), vice przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej (2009–); członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej (2009–), gospodarczych (członek rad nadzorczych Centralwings (2004–2008), Infovide-Matrix S.A (2007–2010), Centrozap S.A, Ideon S.A.(2010–) KIG-Centrum Promocji (2010–); członek Fundacji „Promocja Polska”.Stypendium naukowe Alexandra von Humoldta (Uniwersytet w Kolonii, Giessen), staże i pobyty naukowe w uniwersytetach niemieckich, austriackich, szwajcarskich, brytyjskich. Udział w programach rozwoju strategii eksportowych (Republika Korea – KOICA), rozwoju izb gospodarczych (Wielka Brytania).
Realizacja wielu innowacyjnych projektów badawczych, doradczych, edukacyjnych dla przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych, banków; współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i firmami doradczymi. Główne osiągnięcia: Utworzenie Biura Studiów Podyplomowych w SGH, kierowanie nim (1994–1999); Prorektor SGH ds. rozwoju (1996–1999); utworzenie Centrum Edukacji Menedżerskiej i kierowanie niemieckojęzycznym programem Executive MBA (2000–2005), utworzenie niskokosztowej linii lotniczej „Centralwings” i nadzór nad nią jako członek rady nadzorczej (2004–2008). Przeprowadzenie fuzji dwóch funduszy inwestycyjnych oraz wprowadzenie na giełdę spółki. Kontrola strategiczna i nadzór nad spółkami publicznymi jako członek ich rad nadzorczych Wypromowanie 10 doktorów nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

Dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH – dr habilitowany nauk ekonomicznych – prof. SGH, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – menedżer w sektorze bankowym – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych w największych instytucjach finansowych w Polsce. Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa. Obecnie Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego Biuro Informacji Kredytowej SA. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, analizie ekonomiczno – finansowej oraz wycenie firm. Autor licznych publikacji z dziedziny finansów, m.in. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia, red. S. Kasiewicz, WoltersKluwer, Kraków 2011, Rachunek efektywności inwestycji, WoltersKluwer, Kraków 2008, Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, 2005 (współautor A. Michalczewski) oraz Kapitał intelektualny – spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 (współautorzy S. Kasiewicz, M. Kicińska). Wykładowca na wielu studiach podyplomowych i MBA oraz licznych kursach i szkoleniach.

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – prof. Piotr Wachowiak jest absolwentem kierunku organizacja i zarządzanie w Szkole Planowania i Statystyki. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. nauki i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze w różnych organizacjach gospodarczych i samorządowych. Między innymi był zastępcą dyrektora Zarządu Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, dyrektorem Wydziału Budynków Komunalnych Urzędu Gminy Warszawa – Centrum, zastępcą dyrektora Zarządu Dzielnicy Żoliborz, Prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów oraz kanclerzem SGH. Prof. Piotr Wachowiak specjalizuje się w problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji na temat negocjacji, zarządzania ludźmi, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Najważniejsze z nich to; Profesjonalny menedżer. Umiejętność pełnienia ról kierowniczych (2002), Kierowanie zespołem projektowym (2004), Negocjacje (2004), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (2005), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej (2006), Profesjonalna prezentacja. Teoria i praktyka (2008), Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka (2012).
Dr Paweł Torecki – dr Paweł Torecki jest jednym z najbardziej doświadczonych w Europie konsultantów, audytorów i trenerów specjalizujący się w marketingu i zarządzaniu sprzedażą. Przeprowadził ponad 15.000 godz. coachingów i szkoleń. Jest wykładowcą Zarządzania Relacjami z Klientami i Marketingu Strategicznego na SGH. Stale współpracuje z Harvard Business Review. Od ponad 20 lat kieruje firmami oferującymi usługi doradcze i marketingowe. Kierował ponad 100 projektami biznesowymi dla czołowych firm, głównie zagranicznych. Współpracował z kilkoma firmami developerskimi.Szkolenia prowadzone przez Pawła Toreckiego były ocenione w rankingu Axel Springer, wydawcy miesięcznika FORBES, jako najskuteczniejsze w Polsce w kategorii: marketing i sprzedaż. Dwa lata później wyniki rankingu potwierdził audyt KPMG.Wykształcenie:
Absolwent Politechniki Warszawskiej (studia indywidualne), pracę doktorską obronił w PAN. Był stypendystą Rządu Francuskiego – Université Paul-Valéry, Montpellier (kierunek: współpraca międzynarodowa), NASA oraz Instytutu Max-Planck’a w Getyndze
– staże i/lub wykłady naukowe: Uniwersytet w Oxfordzie, Kingston University – Londyn, Karlsruher Institut für Technologie, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Litewska Akademia Nauk, CNRS Francja, Uniwersytet Pierre et Marie Curie – Paryż VI, Instytut Badań Jądrowych Dubna (Rosja)
– staż biznesowy w Szwecji (Zarządzanie sprzedażą)
– absolwent Tack Training International Londyn (najstarsza firma szkoleniowa w świecie): dyrektor przedstawicielstwa w Polsce, konsultant i trener: zarządzanie i sprzedaż.Mgr inż. arch. Kazimierz Kirejczyk – łączy rolę prezesa zarządu, szefa Zespołu Badań i Analiz Rynku i jednego z kluczowych ekspertów firmy doradczej REAS. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie był także przez kilka lat pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Wiedzę o procesach deweloperskich i finansowaniu inwestycji pogłębiał w Bausparkasse Schwaebisch Hall oraz w Wharton Real Estate Center w University of Pennsylvania. W latach 1991–1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce. W ramach tego programu m.in. koordynował pracę zespołu konsultantów doradzających pierwszym polskim deweloperom przy przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych.
Kazimierz Kirejczyk od szeregu lat prowadzi wykłady i szkolenia związane z finansowaniem budownictwa mieszkaniowego i procesem deweloperskim, zarówno w ramach szkoleń realizowanych przez REAS jak i współpracując jako wykładowca m.in. ze Szkołą Główną Handlową i Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Jest także autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej poświeconych finansowaniu budownictwa i analizie rynku mieszkaniowego w Polsce oraz szeregu publikacji fachowych, w tym m.in. „Vademecum Developera” (wspólnie z prof. Jackiem Łaszkiem), „Czterdzieści kroków do własnego domu”, „Inwestycje deweloperskie”. Uczestniczył także w opracowaniu podręcznika udzielania kredytów budowlanych na wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe.
Kazimierz Kirejczyk przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Fundacji „Dom Dostępny”. Jest jednym z założycieli European Property Institute, jednym z ekspertów Kongresu Budownictwa, członkiem SARP i MOIA i status Fellow of RICS.Mgr Zbigniew Malisz – Dyrektor Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od początku lat dziewięćdziesiątych związany z budownictwem mieszkaniowym a od 1995 roku z działalnością deweloperską.
W latach:
2008–2011 dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich
1998–2008 prezes zarządu MOSTOSTAL– EXPORT Development S.A.
2006–2008 prezes zarządu POD FORTEM – Development Sp. z o.o.
1995–1998 prezes zarządu BUDOKOR – INVEST Sp. z o.o.
Do roku 1995 w BUDOKOR S.A. , realizacja projektów mieszkaniowych w Polsce i w Niemczech.Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Menadżerskich dla Deweloperów : SGH (edycja 2008/2009), UW (edycja 2009/2010) i Akademia L. Koźmińskiego (edycja 2011/2012).

Dr Paweł Grząbka – prezes zarządu spółki CEE Property Group Sp. z o.o. Pełni również funkcję członka rad nadzorczych spółek związanych w rynkiem nieruchomości oraz sektorem turystycznym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami oraz w obszarach strategii, rozwoju i restrukturyzacji, a także w dziedzinie badań rynkowych.
Przed rozpoczęciem pracy dla CEE Property Group Paweł Grząbka pracował w firmach doradztwa strategicznego A.T. Kearney, McKinsey&Co. oraz Andersen Consulting. Doradzał w tym czasie największym polskim i międzynarodowym korporacjom. W 2007 obronił pracę doktorską z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Posiada dyplom MBA, studiował na Wharton School (USA) oraz INSEAD (Francja, Singapur). Ukończył także Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie w Tilburgu (Holandia).

Radca prawny Konrad Płochocki – dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. Karierę zawodową rozpoczynał w pośrednictwie obrotu nieruchomościami gdzie pełnił nadzór merytoryczny i prawny nad zespołem kilkunastu osób. Następnie jako prawnik w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego odpowiadał za zagadnienia deweloperskie, finansowanie nieruchomości oraz zabezpieczenia kredytowe. Później w międzynarodowej kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna pracował w zespole bankowości i finansowania międzynarodowego gdzie był zaangażowany w finansowanie nieruchomości, inwestycji, przejęcia oraz restrukturyzacje. W Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmuje się szerokim spektrum prawnym związanym z działalnością deweloperską oraz kieruje pracami Grupy Prawnej PZFD.
Jest autorem publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegentem na seminariach i szkoleniach dotyczących polskiego prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przygotowaniem tzw. ustawy deweloperskiej.

Mgr Andrzej Springer – absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację sądową i radcowską, wpisany na listę adwokatów. Sprawował funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Profesjonalnej Lidze Piłki Siatkowej. Członek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Rekomendowany praktyk w zakresie „dispute resolution” oraz arbitrażu według rankingu Chambers.
W latach 2001–2009 związany z Kancelarią Prawną Grynhoff Woźny Maliński, od roku 2005 jako jej wspólnik, kierujący departamentem procesowym kancelarii. W roku 2009 został jednym z założycieli i wspólników zarządzających Kancelarii BWHS, zaś w roku 2011 – Yingke Varnai BWHS, w której kieruje praktyką prawa procesowego i współzarządza warszawskim oddziałem kancelarii.
Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorstw m.in. z sektora budownictwa, finansów i telekomunikacji. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów i wszelkich postępowań spornych przed sądami powszechnymi o trybunałami arbitrażowymi oraz postępowań przed organami administracji, w tym szczególności w sprawach dotyczących procesu inwestycyjnego, umów deweloperskich, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, postępowań dotyczących klauzul niedozwolonych. Od kilkunastu lat prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstwa budowlanego realizującego inwestycje infrastrukturalne na zlecenie jednostek samorządowych; od wielu lat doradza deweloperom oraz reprezentuje ich w sporach z wykonawcami, klientami, organami samorządowymi oraz prezesem UOKiK. Reprezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich w sporach sądowych z UOKiK dotyczących Katalogu Zasad Umowy Deweloperskiej.
Prowadził wiele szkoleń skierowanych do notariuszy oraz aplikantów notarialnych (Stowarzyszenie Notariuszy RP, Izba Notarialna w Katowicach, Izba Notarialna w Warszawie) oraz deweloperów (Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, MMC) z zakresu umowy deweloperskiej oraz klauzul abuzywnych. Pełnił rolę koordynatora merytorycznego oraz wykładowcy kursów przygotowawczych do egzaminu na aplikację organizowanych przez C.H. Beck. Wykładowca OIRP w Warszawie z zakresu procedury cywilnej.

Mgr inż. architekt Krzysztof Tryboń – prezes spółki Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o .o..Architekt i deweloper – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Członek MOIA i SARP, od ponad 30 lat organizator, koordynator i realizator projektów inwestycyjnych, głównie w zakresie budownictwa mieszkaniowego. (1981) Założyciel i, przez lat kilkanaście, prezes SBM „Nasza Chata” i SBM „Twój Dom” (wiceprezes), które zrealizowały łącznie ponad 1000 mieszkań i domów jednorodzinnych w Warszawie i okolicy.(1979) kilkuletnia przygoda z przygotowaniem i koordynacją realizacji budowy Ursynowa w ramach KBM Południe w Warszawie. (1983, 1993) Kilkakrotne doświadczenia w pracy w administracji samorządowej w Urzędach Praga Pn, Mokotów, Praga Pd, w tym organizacja Urzędu na Ursynowie i koordynacja działań rozwojowych i kilkudziesięciu przetargów pod budownictwo mieszkaniowe na Pradze Pd w W-wie. (1988) Przez szereg lat pracownik naukowo dydaktyczny Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury PW. (1978, 1986) Wieloletnie doświadczenia projektowe – praca w pracowni architektonicznej arch. Zb. Zawistowskiego, w Biurze Planowania Przestrzennego w Płocku oraz we własnych firmach. (1998) Od kilkunastu lat główny udziałowiec i prezes firmy Tryboń – Projektowanie i Powiernictwo Inwestycyjne Sp. z o.o., która zrealizowała i realizuje nadal, w Warszawie i innych miejscach kraju, kilkadziesiąt przedsięwzięć deweloperskich i projektowych nie tylko w branży mieszkaniowej. Tryboń PPI współpracuje też z szeregiem firm jako doradca w zakresie restrukturyzacji i komercjalizacji ich zasobów. Współzałożyciel i aktywny członek PZFD.

Dr Krzysztof Czerkas – niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 – Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992–2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. – Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997–1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

Mgr Grzegorz Kiełpsz – Prezes Zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jeden z założycieli Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera mieszkaniowego na rynku polskim, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od chwili powstania Dom Development S.A. (tzn od 1996 roku) aktywnie zarządza procesem deweloperskim. Do 2003 roku jako członek zarządu – dyrektor ds. nieruchomości, odpowiedzialny za zakupy nieruchomości (wyszukiwanie działek, analizy przed zakupowe, negocjacje i zawieranie umów zakupu). Następnie jako członek i wiceprezes zarządu – dyrektor generalny, odpowiedzialny za przebieg całego procesu nabycia nieruchomości, przygotowania i realizacji inwestycji oraz procesu obsługi klienta. Od 2008 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A. – aktywnie wspiera Zarząd w działalności deweloperskiej.
Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów I, II i III edycji współorganizowanych przez PZFD (SGH, UW, ALK).

Mgr Rafał Lis – licencjonowany doradca i makler papierów wartościowych.
Rafał Lis pełni obecnie funkcję prezesa zarządu w Trust Prywatny Dom Inwestycyjny, który jest podmiotem zarządzającym i doradzającym w zarządzaniu funduszami obligacji korporacyjnych na rzecz Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie oraz Noble Funds TFI. W ramach tej działalności odpowiada zarówno za realizację procesu inwestycyjnego jak i za działania w obszarze budowania biznesu. Aktywa będące przedmiotem zarządzania/doradztwa przekraczają obecnie kwotę 400 mln zł. Do początku 2012 r. Rafał Lis pełnił funkcję członka zarządu w Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej Rafał Lis pracował dla Legg Mason, Citigroup, Ministerstwa Finansów i BM Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

Mgr Marek Poddany – wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).

Mgr Piotr Stark, studiował ekonomię na Uniwersytecie w Bonn oraz marketing na Akademii Komunikacji  w Kolonii. W swojej karierze zawodowej pełnił funkcję m.in. Szefa marketingu Knauf Sp. z o.o. Regionalnego Pełnomocnika ds. Rozwoju oraz Kierownika Działu Pasaży Handlowych w HIT Centrala Polska Sp. z o.o. Od 2001 roku działał na rynku deweloperskim jako Kierownik Działu Marketingu spółki deweloperskiej Hochtief Development, a w 2008 roku został włączony w skład Zarządu spółki zajmującej się organizacją i nadzorem pełnego procesu deweloperskiego. W latach 2008-2015 nadzorował i pracował przy takich projektach jak: Rondo 1, Lipowy Office Park Plac Małachowskiego, Mazowiecka, czy EC Powiśle. W latach 2015-2016 członek rady nadzorczej Robyg S.A.

Dariusz Duma, filozof, przedsiębiorca, inwestor, konsultant i mentor, twórca firmy Chiltern Consultancy International Polska, Instytutu Psychologii Biznesu, specjalista w zakresie rozwoju firm, przywództwa, sprzedaży i zarządzania sprzedażą. Pracował jako doradca w  ponad 300 firmach w Polsce, Europie i USA. Od ponad 10 lat aktywnie wspiera rozwój sił sprzedaży i zarządzania sprzedażą w Dom Development SA. Wykładowca i twórca programów rozwojowych dla managerów m. in. w programach MBA i postMBA Francuskiego Instytutu Zarządzania, Studiów Miejskich na warszawskiej ASP. Popularyzuje wiedzę o zarządzaniu – osiąganiu efektów i długoterminowej satysfakcji. Autor książki “Serce i portfel. Być sobą w pracy.”

X