Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska– profesor nauk społecznych, wieloletni członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (PAN), Kierownik Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Deweloperów. Zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Zarządzania, w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Jej zainteresowania badawcze obejmują różnorodne aspekty zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą. Doświadczony dydaktyk- prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorką lub współautorką ponad 160 publikacji z zakresu zarządzania. Promotor czterech i recenzent ponad dwudziestu rozpraw doktorskich oraz recenzent kilkunastu postepowań habilitacyjnych. Aktywny uczestnik kilkudziesięciu badań naukowych, w tym kilku grantach KBN i NCN. Pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego Kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”, wcześniej wieloletni Redaktor Tematyczny tego kwartalnika z zakresu zarzadzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Stały recenzent badań NCN i wielu czasopism naukowych, wieloletni egzaminator w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów oraz kierownik licznych edycji Podyplomowych Studiów. Od lat współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi. Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadry menedżerskiej.


Mgr Marek Poddany – Kierownik Studiów Deweloperskich z ramienia PZFD

Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Marek Poddany od 1994 roku zarządza firmą „Sedno”, jedną z najdłużej działających w Warszawie firm deweloperskich. Firma wybudowała ponad 100 domów jednorodzinnych i wiele mieszkań w małych budynkach wielorodzinnych. Od 2002 roku Marek Poddany aktywnie uczestniczy w tworzeniu Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), w którym obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu. W imieniu PZFD brał udział w tworzeniu nowego projektu Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz w wielu innych inicjatywach Związku, w tym w opracowaniu Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Absolwent SGGW i SGH (studia podyplomowe).


X