PROF. MARIA ROMANOWSKA

Dyrektor Instytutu Zarządzania SGH, profesor tytularny

Autorka kilkuset publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu z poruszających następujące zagadnienia: analiza i planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, odporność przedsiębiorstw na kryzys, kierowanie rozwojem organizacji, problemy struktur organizacyjnych, procesy informacyjno-decyzyjne, zarządzanie wiedzą, zarządzanie grupami kapitałowymi. Jest promotorem 18 prac doktorskich. Wraz z zespołem katedry od lat prowadzi badania nad rozwojem polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji i kryzysu. Ma też duże doświadczenie w kontaktach z praktyką, zasiadała w wielu radach nadzorczych, realizowała badania
i ekspertyzy na zamówienie ministerstw i przedsiębiorstw.
Prof. dr hab. Maria Romanowska ma duże doświadczenie w kształtowaniu programów kształcenia
i realizacji dydaktyki na uczelniach wyższych i na poziomie szkół średnich (współautor podręczników dla szkół ponadpodstawowych z przedsiębiorczości i ekonomii), a przede wszystkim w kształceniu na poziomie podyplomowym.

X